مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Startup com Website - 2 GB Espaço disponível
24 GB Tráfego mensal
20 contas e-mail
2 Base de dados
Website – Simples com informação sobre a empresa, produtos e contactos
Preço – 130€ primeiro ano, anos seguintes 60€


Startup com loja electrónica - 3 GB Espaço disponível
24 GB Tráfego mensal
20 contas e-mail
3 Base de dados
Loja electrónica – Básica com produtos ilimitados
Preço – 245€ primeiro ano, anos seguintes 85€


Startup - 2 GB Espaço disponível
24 GB Tráfego mensal
20 contas e-mail
2 Base de dados

Q3 - 3 GB Espaço disponível
24 GB Tráfego mensal
20 contas de e-mail
3 Base de dados

Q5 - 5 GB Espaço disponível
60 GB Tráfego mensal
40 Contas de e-mail
5 Base de dados

Q10 - 10 GB Espaço disponível
120 GB Tráfego mensal
60 Contas de e-mail
10 Base de dados

Q20 - 20 GB Espaço disponível
240 GB Tráfego mensal
80 Contas de e-mail
20 Base de dados

Q30 - 30 GB Espaço disponível
280 GB Tráfego mensal
100 Contas de e-mail
30 Base de dados

Q50 - 50 GB Espaço disponível
300 GB Tráfego mensal
120 Contas de e-mail
50 Base de dados

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.234.228.185) وارد شده است.